ભાડાની આગેવાની લીધી

1
આઉટડોર P4.81 મીમી સ્ટેજ લીડ ડિસ્પ્લે 60 ચોરસમી

1
બાર સ્ટેજ ગ્રાઉન્ડ લીડ ડિસ્પ્લે ઇન્ડોર P3.91 મીમી 32 ચો.મી.

1
કોન્સર્ટ માટે 36 ચો.મી. ઇન્ડોર પી 2.5 મીમી

1
નાઇજિરીયામાં સ્ટેજ બેકગ્રાઉન્ડ ઇન્ડોર પી 3.91 મીમી ડિસ્પ્લે

1
આઉટડોર રેન્ટલ લીડ ડિસ્પ્લે 12 ચોરસમી

1
તાલીમ કેન્દ્ર ઇન્ડોર પી 3.91 મીમીની આગેવાનીવાળી પ્રદર્શન